پله استیل

ساخت و طراحی پله استیل

بعد از نقشه های اولیه پله و پله استیل در ساختمان ها نوع اندازه اتصالات و ارتفاع در پله استیل محاسبه می گردد. که به سادگی قابل اجراست. اما مواردی که مشکل زا می گردند، زوایای بین شکست ها در پله استیل و نحوه اتصالات و به دست آوردن زوایا در پیوند دو شمشیری می باشد

دلیل دیگری که پله های استیل را دچار مشکل می نماید نحوه ی کاشت ستون ها برای پله استیل می باشد که باید به نحوی اعمال شود که بعد از مدتی پله دچار لقی نگردد به همین دلیل باید با نرم افزار های تحلیل سازه ای جایی که بیشترین بار به پله وارد می شود را شناسایی و ستون ها را در آن جا جایگذاری نمود.

 

نکته ی بسیار مهم در پله استیل ضخامت استیل می باشد که حداقل ضخامت ستون ها و پله های استیل باید 1.5 میلیمتر باشد تا در دراز مدت دچار خستگی نگردد و سازه بعد از مدتی شروع به در هم شکستن نکند. لازم به ذکر است که در بسیاری از سازه ها این ضخامت جوابگو نیست ولی قطعا کمتر از این ضخامت در هیچ سازه ای قابل قبول نخواهد بود.

تنها نکته ی پیشنهادی درباره ی نوع الیاژ پله های استیل استفاده نکردن از ورژن کم کربن می باشد و حذف کد ال می باشد