استیل فاطر

کف پله استیل

 

کف پله استیل چیست؟

استیل  فاطرتولیدکننده انواع کف پله استیل است ودرساخت کف پله های استیل خودازبهترین و باکیفیت ترین و مرغوب ترین متریال استیل بهره میگیرد.

وقیمت کف پله استیل تولیدشده توسط تکنسینهای استیل  فاطربسیارمقرون به صرفه است وارزش سرمایه گذاری رادارد.

تکنسینهای ماقادرندانواع پله استیل ازقبیل پله استیل مستقیم,پله استیل مارپیچ,پله استیل مفصلی,پله استیل گرد,پله استیل ترکیبی,پله استیل حول محوررا به بهترین نحوبرایتان اجرانمایند.

پله استیل دارای مدلهاوطرحهای متنوعی است درنتیجه میتوان ان رادراکثرساختمانهای اداری تجاری ومسکونی اجرانمودوزیبایی خیره کننده ای به محیط میبخشد.

پله استیل یک محصول لوکس وبسیارکاربردی است که سبب مدرن و شیک شدن هرچه بیشتر ساختمانهای ما میشود.

قیمت هرکف پله ی استیل از400تومان شروع میشودوقیمت هرکف پله استیل نسبت به کیفیت ودوام وماندگاری وزیبایی که ایجادمیکندبسیارمناسب است.

درزمانهای گذشته استفاده از پله های اهنی رواج داشت ولی با پیشرفت صنعت دکوراسیون داخلی واهمیت هرچه بیشترافرادبه زیبایی نمای داخلی ساختمانها پله های اهنی جای خودرابه پله های استیل داده اند.

زیراکف پله های استیل بسیارمحکم هستندوبه دلیل این که بااستیل ساخته میشوندفوق العاده شیک هستندوپس ازنصب انهادرمحل زیبایی وجلوه ی محیط را صدچندان میکنند.

درساخت کف پله های استیل ازقوطی های 40در40وقوطی های 20در20استفاده میشود.

درداخل کف پله استیل شیشه ی 20میل سکوریت که ضدشکنندگی است وخیلی محکم است ودرهنگام ایستادن برروی ان دچار لرزش و شکنندگی نمیشودقرارمیگیرد.

برای این که درپله های استیل کیفیت و ایمنی تضمین گرددبهتراست ازقوطی هاولوله های استیل با ضخامت بالااستفاده گرددمثلاضخامت1.5قطربسیارمناسبی است.

وقوطی ها و لوله های باضخامت1.5دربرابرضربه و تحمل وزن بسیارمقاوم هستند.

برای هرچه زیباترکردن کف پله استیل میتوان ازنرده های استیل باطرح هاومدلهای گوناگون برروی ان نصب کردمثلامیتوان نرده های استیل رابانرده استیل طلایی تلفیق نمود.

یامیتوان برای کف پله های استیل به جای شیشه ازسنگ یا چوب استفاده نمودویاازشیشه بارنگ های مختلف دودی سفید طلایی استفاده کرد واین موضوع کاملا به سلیقه مشتری مربوط است.

ازپله های استیل برای ارتباط بین دومحیط استفاده میشود.

انواع پله استیل

پله استیل حول محور:برای فضای های کوچک بسیارمناسب است.

کف پله های استیل ازقوطی40در40وقوطی استیل20در20ساخته میشوندواتصال انهاتوسطجوش ارگون انجام میگردد.

کف پله هابه ستون اصلی که بسیارمحکم به زمین متصل شده است جوش داده میشودوبسیارتمیزوبادقت کافی پرداخت کاری میشودتااثری از جوش ارگون برروی کف پله هاباقی نماند.

درداخل کف پله ها شیشه یاچوب یاسنگ تعبیه میگرددوانتخاب نوع ان باشمامشتریان عزیزوگرامی است.

لازم به ذکراست که فاصله ی کف پله ها بایدبین13تا15سانتی مترباشدونبایدازاین مقدارتجاوزکند.

تعدادکف پله هانیزبه فضای دردسترس و هم چنین انتخاب خودفردمتغییراست.

ساخت این نوع پله علاوه برتجهیزات وابزارالات بسیارپیشرفته نیازبه مهارت تجربه بسیاربالاوهم چنین دقت وسرعت العمل است.

کف پله هاتوسط افرادمادر  استیل فاطر ودرکارگاه های بسارمجهزطی 3روزساخته میشودوفقط مرحله نصب ان درمحل موردنظرانجام میگردد.

پله استیل گرد:

پله استیل گردازستونی محکم وبسیارقوی به قطر102سانتی مترکه بایدبامهارت بسیاربالابه زمین متصل گرددوهم چنین کف پله های استیل درابعادمتفاوت ومتغییرونرده های استیل درطرح هاومدلهای گوناگون تشکیل شده است.

برای طراحی و نصب ان مانندپله حول محورنیازبه فضای بسیارزیادی نیست درنتیجه میتوان ان رابرای بیشترمکانهانصب کرد.

تعدادکف پله هامیتواندتا30تاهم ادامه داشته باشد.

پله استیل پیش ساخته

به دلیل این که دربرخی ازپروزه هازمانی زیادی دراختیارمعماران و طراحان داخلی نیست انهااستفاده ازپله های استیل ازپیش ساخته شده رابردیگرپله هاترجیح میدهند.

پله های استیل ازپیش ساخته شده همه دارای ابعادواندازه های یکی ویکسان است .

نصب انهادرمحل پروزه نسبت به پله های دیگراسان تراست و نیازمندمهارت کمتری میباشد.

پله استیل ترکیبی

این نوع پله بسیارخاص است ونمای داخلی ویاخارجی ساختمان مارامدرن وبسیارشیک و به روزنشان میدهد.

طراحی ونصب ان نیازمندمهارت بسیاربالایی است و بایدتوسط افرادی باتجربه انجام شود.

این نوع پله ازقوطی استیل ضدزنگ لوله های استیل باضخامت های متفاوت و هم چنین شیشه تشکیل شده است.

دراین نوع پله پله ی حول محوروپله مستقیم باهم ترکیب میشوند

ونصب ان نیازمندفضای بسیارزیادی است درنتیجه نمیتوان ان را برای همه ی مکانهانصب نمود.

برای زیباترکردن ان میتوان برای نرده های ان ازتلفیق شیشه بااستیل ,تلفیق استیل با نرده های طلایی استفاده نمود.

قیمت کف پله های استیل چه قدراست؟

قیمت کف پله های استیل به عوامل بسیاری وابسته است اول ازهمه تعدادکف پله هاست دوم ضخامت ومتریال به کاررفته دران که ازنوع 201است یا304

اگرکف پله هاازپیش ساخته شده باشندقیمت کمتری دارندتاکف پله های سفارشی وخاص

نوع نرده ی استیل نصب شده برروی پله هانیزبرروی قیمت تاثیرمیگذارد.

معمولا قیمت کف پله هااز400تومان شروع میشود

وهرچه متریال وقطعات به کاررفته دران مرغوب تروضخامت بالاتری داشته باشندقیمت کف پله هانیزافزایش میبابد.

ساخت کف پله های استیل/نصب پله

ساخت پله های استیل نیازمندتجربه زیاد,مهارت بالااست.

ساخت پله درکارگاه معمولا3روززمان میبردالبته نحوه ی اجراوطرح موردنظرمشتریان بسیارمهم است وبرروی زمان ساخت تاثیرمیگذارد.

ساخت پله های استیل نیازمندبهترین ابزارالات پیشرفته است و بایددرکارگاه های مجهزانجام گیرد.

سرعت ودقت بسیارمهم وتاثیرگذاراست.

پله های ساخته شده توسط افرادشرکت استیل  فاطربسیارمتفاوت وخاص میباشدودرهنگام نصب به شمامشتریان گرامی ضمانت کتبی داده میشود

که پله باگذشت زمان دچارشل شدگی و لرزش نشودودوام ان بسیارطولانی است

وسال های سال برایتان کارمیکندودچارکوچکترین تغییری نمیشودوهم چنین به راحتی وبایک دستمال خیس تمیزمیشود

ومحیط داخلی و خارجی ساختمان شمارا زیبا ودرخشان میکندوبسیارمحکم و مقاوم است ومیتواندوزن های سنگین وضربه های شدیدراتحمل کندواسیب نبیند.

 

پله استیل

قیمت پله استیل دوبلکس چه قدراست؟

ازپله برای ارتباط بین دومحیط ساختمان استفاده میشودکه پله استیل دوبلکس یکی ازانهامیباشدکه امروزه خواهان بسیاری پیداکرده است ومیتوان گفت تقریباهمه ی مردم ان را میپسندندوخواهان بسیاری پیداکرده است قیمت پله دوبلکس استیل برحسب تعدادکف پله هاتعیین میشود.

وقیمت کف پله های,پله استیل دوبلکس از400تومان شروع میشودواین قیمت باتوجه به متریال به کاررفته دران متغییراست وافزایش میابد.

پله های استیل علاوه براستحکام ودوام بسیاربالاجنبه ی تزیینی برای محیط دارندوسبب هرچه زیباترشدن داخل ویاخارج ساختمان میشوند.

وجلوه ی بسیارخاص وشیکی به محیط میدهند.

عوامل دیگری هستندکه برروی قیمت پله دوبلکس استیل تاثیرمیگذارندمانندنوع جنس استیل ومتریال به کاررفته دران که ایا استیل 304است یااستیل201,

وزن استیل,نوع نرده استیل نصب شده برروی پله که اگرباچیزهای دیگری مانندشیشه ویاورق طلایی استیل تلفیق شده باشدبرروی قیمت تاثیرگذاراست.

وباعث میشودقیمت کف پله های استیل افزایش یلبدولی به همان میزان هم سبب زیباترشدن پله استیل میگردد.

باپیشرفت صنعت دکوراسیون داخلی ساخت وطراحی ونصب پله دوبلکس استیل افزایش یافته است زیرابسیارمدرن است وهم چنین بسیارکاربردی.

وهم چنین به دلیل تنوع درطرح ومدل میتوان ان رابانمای ساختمان خودست نمودوسبکی بسیارمدرن میباشد.

پله های استیل ضدزنگ  دارای طرح های بسیارخاص هستندومیتوانند نظرهربیننده ای را جلب کنند.

قیمت پله دوبلکس استیل نسبت به کیفیت ودوام مادام العمروزیبایی خاصی و خیره کننده ای که به منازل مسکونی و محل کسب وکارمان میبخشد

بسیارمناسب و معقولانه است وارزش پرداخت این هزینه را دارد

قیمت پله دوبلکس باتوجه به نوع پله

قیمت پله استیل حول محور:

پله استیل حول محورتشکیل شده ازقوطی استیل ضدزنگ درسایزهای 40در40و20در20که ازقوطی های استیل برای ساخت کف پله های استیل استفاده میشود.

تمامی متریال وقطعات به کاررفته را بایدتوسط جوش ارگون که ایمنی بسیاربالایی ایجادمیکندبه هم متصل کنیم.

کف پله های استیل رابه ستون102که بسیارمحکم وبادقت به زمین متصل شده است جوش میدهیم فاصله ی بین کف پله هاباید حداکثر30سانت باشدتاافرادهنگام راه رفتن برروی پله دچارمشکل نشوند.

قیمت پله استبل حول محورنسبت به پله های پیش ساخته بیشتراست زیرا طراحی انهاخاص است.

وابعادواندازه های انهانیزطبق درخواست و سلیقه مشتری متغییراست.

ساخت ان4روززمان نیازداردوکف پله های استیل درکارگاه ساخته میشوندوسپس مرحله ی نصب انهاوجوش کاری ارگون توسط جوش کاری ماهردرمحل موردنظرصورت میگیرد.

برای اطلاع ازهزینه هاومشورت با کارشناسان فروش ماتماس حاصل فرمایید.

تابهترین نوع وطرح را به شما معرفی کنندوازقیمت دقیق پله موردنظرخوداطلاع پابید.

سپس اقدام به نصب پله نماییدباتوجه به هزینه ای که مینوانیدبرای پله محل کسبتان یامنزل مسکونیتان پرداخت کنید.

قیمت پله مستقیم استیل:

قیمت پله مستقیم استیل باتوجه به تعدادکف پله هامتغییراست.

تعدادکف پله هامیتوانداز10عددشروع شودوتا30تاادامه یابد.

این نوع پله بسیارمناسب است برای منزل مسکونیتان زیرا فضای زیادی را اشغال نمیکندوبرای جاهایی مناسب است که باکمبودفضامواجه اند.

نصب وطراحی ان نیازمندمهارت بسیاربالاوسالهاتجربه است.

 

پله استیل

پله استیل گرد

پله استیل گرد از یک ستون استیل با قطر 102 سانتیمتر و کف پله های استیل به ابعاد 85 در 45 سانتیمتر و یک ردیف کامل نرده محافظ استیل تشکیل شده است. فاصله پله ها در مدل پله استیل گرد بین 18 تا 22 سانتیمتر است که این فاصله با یک ضربه گیر از پروفیل 20 در 30 میلیمتر پر می شود. قیمت پله استیل بر اساس هر کف پله تعیین می شود هرچه کیفیت متریال به کار رفته در تولید پله بالاتر باشد قیمت پله افزایش می یابد. لازم به ذکر است که مدل پله نیز در تعیین قیمت تاثیر گذار است. پله استیل با طراحی خاص نسبت به پله های پیش ساخته معمولی قیمت بیشتری دارد زیرا ابعاد آن استاندارد نیست و نیاز به ساخت اجزای اختصاصی دارد. ویژگی اصلی پلکان های مارپیچی یا پله های گرد ستون های مرکزی آنها و طراحی جمع و جور است، پله استیل گرد برای استفاده در مکان هایی که محددویت فضا دارند بهترین انتخاب است. شرکت آکات تولید کننده پله های استیل مارپیچی است که با ارائه طرح های متنوع از پله فلزی مارپیچ با انتخاب طیف گسترده ای از متریال ترکیبی چوب، شیشه، آهن و چوب گزینه های طراحی را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که پله های ساخته شده مناسب فضای ساختمان شما باشد .به عنوان مثال، یک پله استیل گرد تجاری یا پله مارپیچی، ممکن است بطور قابل توجهی بزرگتر از یک نمونه در یک خانه باشد، شکل کلی آن در واحد های تجاری از نظر ظاهری متفاوت است . با توجه به الزامات ساختاری مرتبط با پله های مارپیچی ستون مرکزی که از روش اتصال کف به سقف با جوشکاری مستقیم اجرا می شود معمولا از یک فلز مانند فولاد ساخته می شود. کف پله استیل گرد می تواند از چوب، فولاد، شیشه یا سنگ باشد. ساخت گام ها یا کف پله ها در پله های استیل گرد با ستون های فولادی و تیرهای چوبی بیشترین هزینه را دارد، اگر چه استیل ضد زنگ در ترکیب با سنگ یا شیشه طرح منحصر به فردی را ارائه می دهد. در پله های گرد نرده فلزی و چوبی را می توان جایگزین نرده های سنگی قدیمی کرد. امروز در ساخت پله استیل گرد از نرده های شیشه ای برای محافظت افراد در زمان استفاده از آن استفاده می شود.

پله استیل

قیمت پله پیش ساخته استیل

امروزه با تجمع مردم در شهرهای بزرگ، شرکت‌های گوناگونی اقدام به ارائه انواع محصولات استیل مانند پله گرد نموده‌اند و البته کیفیت و قیمت پله گرد و دیگر محصولات ارائه‌شده نیز متفاوت است؛ اما در میان تمامی این ارائه‌دهندگان تنها شرکت رامادُر است که خود تولیدکننده و واردکننده مستقیم انواع محصولات استیل بوده و با اطمینان خاطر کامل از تمامی محصولات استیل ارائه‌شده خود آن‌ را شامل گارانتی بی‌قیدوشرط دوساله دانسته و همواره بر این تعهد خود پایبند بوده است.

 

گاهی ممکن است مشتری قیمت پله گرد و کف پله گرد را از تولیدکننده های مختلف با کیفیت و هزینه های نامناسب دریافت کند و در نتیجه فقط به مدت محدود استفاده کند. در اینجاست که می توان لیستی از قیمت پله گرد را از شرکت رامادر با هزینه ای مناسب تهیه نمود. زیرا تمام جوانب را با هزینه ای مناسب در اختیار شما عزیزان قرار می دهد. همانطور که می دانید کف پله گرد میزان اندازه کف پله بستگی به اندازه کف پا و طول قدم ها دارد، اندازه کف پله باید بین 63 تا 65 سانتی متر باشد. در صورت نیاز نیز می توان کف پله گرد را 3 یا 4 سانتی متر نیز پهن تر در نظر گرفت. در این مقاله در مورد قیمت پله گرد، نصب  آن و مزایای آن به بحث می پردازیم.

 

پله گرد

 

حتما بخوانید: کرکره برقی

 

طراحی دکوراسیون داخلی منازل با استفاده از پله استیل

 

امروزه در طراحی دکوراسیون داخلی پله استیل با داشتن ظرافت و استحکام در عین تنوع ظاهری بسیار موردتوجه طراحان قرارگرفته است. جنس اصلی استفاده‌شده در این محصول فولاد زنگ نزن است که علاوه بر استحکام طول عمر بالایی دارد. با استیل شرکت رامادر، پله استیل باقدرت، تطبیق‌پذیر و زیبایی را با بالاترین کیفیت می‌توانید طراحی نمایید.

 

انواع متنوعی از پله استیل توسط شرکت رامادُر ارائه می‌شود که شامل:

 

•    پله استیل نیم‌ گرد (مفصلی)- پله استیل گرد

 

•    پله استیل دست‌ساز

 

•    پله استیل حول محور

 

هرکدام از انواع پله‌های ارائه‌شده دارای ویژگی‌های متنوعی بوده و متناسب با ساختارهای خاصی می‌باشند. کارشناسان و مشاوران شرکت رامادُر با توجه به تجربه چندین ساله خود در نصب انواع متنوع پله استیل بهترین مشاور شما هستند در انتخاب مناسب‌ترین محصول با توجه با خواست و نیاز شما.

 

پله گرد

پله دوبلکس

 

پله به عنوان یکی از عناصر اصلی در ایجاد دکوراسیون زیبای داخلی و متصل کننده دو طبقه ساختمان ها می باشد. پله انواع مختلفی دارد که پله دوبلکس یکی از انواع مختلف می باشد که راه ارتباطی بین طبقات و نیم طبقات می باشد که در داخل خانه ها ساخته می شود. پله دوبلکس را می توان با متریال ها و طرح های مختلف اجرا نمود که یکی از جذاب ترین متریال پله دوبلکس که به ایجاد دکوراسیون نوین و زیبا کمک می کند استیل می باشد. از انواع مختلف پله دوبلکس می توان به نمونه های زیر اشاره کرد.

 

•    پله دوبلکس گرد

 

•    پله دوبلکس مدرن

 

•    پله دوبلکس چوبی

 

•    پله دوبلکس استیل و شیشه

 

 

مزایای استفاده از پله استیل نیم‌ گرد یا مفصلی-پله استیل گرد

 

استفاده از پله استیل نیم گرد یا پله استیل گرد که نام دیگر آن پله نیم گرد می باشد، مخاطب را مجذوب خود می‌نماید و نگاهی اجمالی به فضای منزل و کسب‌وکار شما، تحسین بیننده را برمی‌انگیزد. فولاد بکار رفته در پله استیل مفصلی یا پله استیل گرد از مواد انعطاف‌پذیر است و پله استیل نیم‌ گرد و همپنین پله استیل گرد را به‌طور یکسان یک انتخاب محبوب برای محیط منزل و کسب‌وکار می‌نماید.

 

پله استیل نیم گرد یا پله استیل گرد طی برآوردی جهانی، ازجمله ابزار هماهنگ با سبک مدرن امروز می‌باشد و محیطی براق و تمیز را در فضای شما به وجود می‌آورد. سطوحی صاف را با تضمین طول عمر بالا و مقاومت در برابر خوردگی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

 

پله استیل نیم گرد

 

حتما بخوانید: ضد لک و ضد بخار شیشه

 

کاربرد پله استیل دست ساز

 

یکی از مدل های پله استیل که کاربرد وسیعی را به خود اختصاص داده است، پله استیل دست‌ساز است و مانند پله های استیل حول محور و مفصلی از پیش‌ساخته نیست بلکه بسته به نوع سفارش و محل کار در کارگاه ساخته می‌شود. نوع استفاده این پله‌ها به‌صورت صاف می‌باشد. برای اجرای کف پله این نوع پله‌ها می‌توان از انواع چوب، شیشه، سنگ و غیره استفاده کرد.

 

 

پله گرد

 

پله راه ارتباطی بین سطوح مختلف می‌باشد که انسان برای دست‌یابی به طبقات و سطوح راه ارتباطی با انرژی خود طی می‌نماید. پله براساس فرم، جنس و کاربرد‌هایی که دارد در انواع مختلف وجود دارد. پله از نظر فرم می‌تواند به‌صورت پله گرد باحالت‌های چرخش در پایین و بالا در جهت‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. شعاع داخلی در پله گرد 55 سانتی‌متر باشد. ارتفاع سطح و اندازه عرض پله‌ها متناسب با نوع چرخش و دوران پله گرد متغییر می‌باشد.

 

برای به وجود آمدن ایمنی پله گرد باید از نرده در اطراف پله استفاده نمود. نرده استیل را می‌توان برای زیبایی پله گرد و لوکس‌تر شدن فضای اطراف شیشه استفاده نمود. نرده استیل به دلیل تنوع و سازگاری با شرایط جوی و آب و هوایی بهترین گزینه به عنوان نرده راه‌پله گرد محسوب می‌شود.

 

از پله گرد بیشتر به‌عنوان زیبایی برای نما استفاده می‌کنند و برای نمای بهتر دکوراسیون محیط از گیاهان تزیینی، می‌توان استفاده کرد. همان‌طور که می‌دانید پله گرد با محور مرکزی در دسته‌بندی انواع پله‌ها قرار می‌گیرند که امروزه برای اجرا در فضای داخلی طرفداران زیادی ندارد و مناسب فضاهای داخلی نیست. در واقع این پله‌ها می‌بایست در فضای بزرگ و خارجی اجرا شوند که این مورد نیز دست طراحان را می‌بندد.

 

پله گرد

 

 

استفاده از پله استیل دست‌ساز در صنعت ساخت‌وساز

 

شرکت رامادُر قادر خواهد بود که پله استیل دست‌ساز را در حجم بالا درزمانی مشخص برای سفارشات گوناگون آماده نماید. یکی از ویژگی‌های بارز شرکت رامادُر در میان سایر رقبا، توانایی طراحی پله استیل دست‌ساز مهندسی‌شده برای هر فضایی می‌باشد.

 

در نظر داشته باشید که کلیه سفارشات پله استیل دست‌ساز بدون تأخیر در زمان مشخص ارائه می‌گردد. پله استیل دست‌ساز دارای کیفیت بالایی است و سبکی جدید را در فضای شما پدید می‌آورد. به‌کارگیری پله استیل دست‌ساز یکی از موارد کاربردی در ساخت‌وساز است.

 

انتخاب سبک و طراحی درست پله استیل دست‌ساز، بخش مهمی از روند طراحی می‌باشد.

 

مهندسین شرکت رامادُر با ارزیابی و اندازه‌گیری دقیق و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته برشی، پله‌های استیل دست‌ساز متمایز و استانداردی برای شما تولید می‌نمایند.

 

 

خدمات شرکت رامادُر در ساخت پله استیل دست‌ساز

 

•    ارزیابی طرح: ما در این مرحله محیط شمارا بازدید و ارزیابی می‌نماییم تا بتوانیم بهترین انتخاب را برای پله استیل دست‌ساز برای شما رقم بزنیم.

 

•    مدل‌سازی: طراحان ما به‌منظور تولید پله استیل دست‌ساز، بعد از بازدید محیط، طرح 3D پله شمارا بر روی نرم‌افزار پیاده‌سازی می‌نمایند و قبل از اجرا، محیط را برای شما شبیه‌سازی می‌کنند.

 

•    تولید: پس از تصویب طرح، مرحله تولید پله استیل دست‌ساز آغاز می‌گردد

 

•    نصب و راه‌اندازی: پس از تولید پله استیل دست‌ساز، تیم نصب شرکت رامادر، پله استیل دست‌ساز را در محل، نصب می‌نمایند و اکنون پله استیل دست‌ساز شما آماده بهره‌برداری خواهد بود.

 

 

کاربرد پله استیل حول محور

 

این نوع پله استیل در اماکن تجاری واداری استفاده می‌شود که فضای کمی برای انتقال افراد از یک سطح به سطح دیگر دارند. برای اجرای پله استیل حول محور رامادر معمولاً از لوله استیل 10 در مرکز پله و از انواع پروفیل و ورق برای اطراف کف پله‌ها استفاده می‌شود. زیبایی و ایمنی از فواید پله استیل حول محور رامادر می‌باشد.

 

برای پوشاندن روی کف پله از انواع چوب و شیشه سکوریت می‌توان استفاده کرد. در این نوع پله استیل از یک محور میانی استفاده می‌شود که پله‌ها از بالا تا پایین در حول آن شکل می‌گیرد و معمولاً با توجه به پلن طراحی‌شده بعد از هر 12 پله یک دور حول محور می‌چرخد. درواقع این محور نگه‌دارنده هر مرحله از مارپیچ پله استیل حول محور است.

 

در این حالت پله استیل حول محور پهن، حدود 90 – 180 درجه به‌نوبه خود می‌چرخد. این نوع پله می‌تواند در فضای کم طراحی گردد که به‌صورت خیلی تنگ طراحی می‌شود ولی طرح بازتر آن زیبایی چشم‌نوازی خواهد داشت. درراه پله استیل حول محور یا منحنی شکل، زیبایی یکی از قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن است.

 

در این حالت قوس از ابتدا تا انتها به یک‌سو می‌باشد. از پله استیل حول محور با زیبایی طبیعی که دارد، ترجیحاً برای استفاده در خانه و برنامه‌های دفتر استفاده می‌گردد. تیم ما از متخصصان باتجربه تشکیل‌شده است و به شما این اطمینان را خواهند داد که هر آنچه شما نیاز خواهید داشت را با بالاترین استانداردها مهیا نمایند.

 

شما می‌توانید پله استیل حول محور موجود در ذهنتان را با طراحان شرکت رامادر در میان بگذارید و آن‌ها رؤیای شمارا به واقعیت تبدیل می‌کنند.

 

 

قیمت پله گرد استیلقیمت پله گردقیمت پله پیچ

 

رامادر مجری انواع طرح های پله گرد می باشد. پله پیچ اصطلاح دیگری از پله گرد می باشد که در بین مردم رواج دارد و در قیمت پله پیچ و قیمت پله گرد استیل تفاوتی وجود ندارد. می توانید برای آگاهی دقیق از انجام پروژه و قیمت پله گرد استیل با کارشناسان فروش در تماس باشید تا علاوه بر روند اجرای پله گرد درباره قیمت پله گرد اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

 

•     قیمت پله گرد استیل به موارد بسیاری بستگی دارد و رامادر با تضمین بالا بودن کیفیت، قیمت بسیار مناسبی رو شامل می شود.

 

•     دارا بودن دانش تخصصی در این زمینه توسط تیم تولید و نصب پله استیل ارائه طرحی مناسب برای منزل شما

 

•     مطابقت استیل بکار رفته در پله استیل با استانداردهای جهانی

 

•     دریافت مشاوره‌های لازم قبل از سفارش از کارشناسان مجرب شرکت رامادُر

 

•     تمایز غیرقابل‌انکار سازه‌های پله استیل شرکت رامادُر با سایر تولیدکنندگان در بازار

 

پله گرد

 

حتما بخوانید: تجهیزات نصب شیشه

 

ضوابط طراحی پله گرد

 

در اجرای پله گرد که یکی از پراستفاده ترین انواع پله در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان می باشد با ید به ضوابط طراحی پله گرد توجه شود تا پله گرد ساخته شده مطابق با استانداردهای ساختمان اجرا شود. در ادامه به برسی برخی از ضوابط طراحی پله گرد اشاره می کنیم:

 

 

محل نصب پله گرد

 

پله گرد برای مکان ها و محل هایی کم رفت و آمد نصب می شود و برای دسترسی به طبقات بالاتر گزینه مناسبی می باشد. در طراحی پله گرد، پله حول لوله ای به قطر 10 تا 15 سانتی متر می چرخد که این میزان قطر باعث می شود دایره متوسط گردش پله را به قسمت های مساوی تقسیم و سپس مرکز دایره گردش پله را به مرکز وصل می کند و امتداد خطوط گردش پله محیط دایره خارجی پله گرد را قطع می کند. محل نصب پله گرد باید در مکانی باشد که حرکت و چرخش حول محور دایره مرکزی امکان پذیر باشد.

 

 

پله آماده

 

پله پیش ساخته یا پله آماده یکی از روش های جدید می باشد که برای تسریع بخشیدن به ساخت و ساز های صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. پله آماده در کارگاه و خارج از ساختمان ها تولید می شوند سپس داخل ساختمان اجرا می شوند. اما باید توجه شود که ساخت پله های آماده باید مطابق با اندازه ها و ابعاد راه پله ساختمان شما و متناسب با ساختار آن طراحی و نصب می گردد. پله گرد نمونه از پله آماده می باشد که برای ساخت آن استفاده بیشتری از استیل و شیشه می شود. قبل از اجرا در گارگاه و کارخانه اقدام به تولید اجزا پله گرد که شامل نرده استیل می باشد، می نمایند. سپس در محل مد نظر آن را اجرا می کنند. پله آماده دارای مزایایی بسیاری می باشد که یکی از بارزترین آن می توان نصب سریع و آسان و طراحی متناسب با سلیقه افراد می باشد.

پله گرد

 

 

قیمت پله گرد فلزی

 

پله گرد بیشتر جنبه تزئینی دارد تا کاربردی، استفاده از پله گرد بیشتر در محیط های دوبلکس استفاده می شود. اگر دقت کنید پله گرد در صورت استفاده از فلز و آلیاژ استفاده شده می تواند چشمگیری متفاوتی داشته باشد. قیمت پله گرد نسبت به آلیاژ استفاده شده دارای تفاوتهای بسیاری است. قیمت پله گرد فلزی بستگی به تعداد پله و وزن آهن آن دارد. برای دریافت، استفاده، کارکرد و قیمت پله گرد فلزی می توانید با شرکت رامادر در بخش فروش از شرکت رامادر در ارتباط باشید. قیمت نرده پله گرد فلزی ساده برای نصب هستند، و آنها یک مجموعه گسترده ای از سبک های مختلف دکور را تکمیل می کنند.

 

 

 

پله استیل

 

افتخار شرکت رامادُر بهره‌گیری از کادر فنی حرفه‌ای و تکنسین‌های مجرب است، این امر ما را لایق داشتن بیشترین سطح رضایت مشتریان خود نموده است، این‌چنین است سطح قابل‌توجهی از بازار نصب و ارائه خدمات پله استیل را در اختیار خود دارا می‌باشیم.

 

علاوه بر کیفیت محصولات استفاده ‌شده در پله استیل شرکت رامادر شامل نصب تخصصی و حرفه‌ای توسط تکنسین کارآمد برای عملکرد صحیح آن‌ها بسیار ضروری است.

 

هزینه ی ساخت سازه پله استیل بعد از بازدید کارشناس و طراحی اولیه نسبت به شرایط محل، نوع ساخت پله و نصب آن دارد. در شرایط طبیعی قیمت براساس ارتفاع کف پله استیل تا کف نهایی پله استیل است که مطابق با مدل اجرایی که شما انتخاب می فرمایید اعلام می شود. مدل ها شامل حول لوله، دو محور ورق، تک محور کنسولی، زیرمحور و دو محور باکس در پله استیل می باشد.

 

لازم به ذکر است که پله تک محور کنسولی تنها مدلیست که در آن قیمت تابع طول کف پله است. یعنی هرچقدر طول کف پله از طول تعریف شده (85 سانتی متر) بیشتر شود می بایست باکس متصل به آن بیشتر تقویت شود. این تقویت گاهی با اضافه کردن عنصر مازاد و موثر، گاهی با تغییر در مصالح به کار برده شده و گاهی نیز با اعمال هر دو روش انجام می شود. بنابراین به طور طبیعی قیمت آن بسیار افزایش خواهد یافت.

 

پله استیل

هزینه اجرای پله استیل

قیمت اجرای پله استیل به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوع متریال بکار رفته شامل نوع و کیفیت استیل و استفاده از چوب و شیشه از جمله مهمترین آنها هستند. استیل یا همان فولاد ضدزنگ در صنایع بسیاری مثل پل سازی یا نمای ساختمان ها و سازه های معماری مورد اقبال بسیار زیادی است. استفاده از پله استیل بیشتر در فضاهای داخلی خانه ها، شرکت ها و فروشگاه ها کاربرد دارد و کمتر در نماهای بیرونی، مگر در مورد بالکن ها، اجرا می‌شود. علت استفاده روزافزون از استیل در طراحی و اجرای پله ها و نرده‌ها، علاوه بر نمای زیبای استیل، ضد زنگ بودن فولاد و استحکام و طول عمر آن است. البته کیفیت های متفاوت استیل تفاوت زیادی در طول عمر و همچنین قیمت را منجر می‌شود. در انتخاب متریال مورد استفاده در ساخت پله استیل که می‌تواند از شیشه و چوب و یا خود استیل باشد باید از همه مهم تر به فضای دکوراسیون و تم مکان توجه کرد تا این جزء معماری هم راستا با سایر اجزا به کامل تر شدن فضا کمک کند. یکی از رایج‌ترین کاربردهای پله استیل در خانه های دوبلکس است که در صورت طراحی حول محور زیبایی را در عین استفاده بهینه از فضا میسر می‌سازد.

پله و نرده استیل

پله استیل در مدل های متنوعی اجرا می‌شود که نوع ساده و حول محور (اسپریال) آن از جمله عمده ترین دسته بندی های آن هستند.

 • پله استیل
 • پله استیل با نرده شیشه ای
 • پله استیل رفت و برگشتی با پاگرد و بدون پاگرد
 •  پله استیل با نور پردازی پله ها
 • پله استیل کپسولی
 • پله استیل حول محور (اسپریال) با نرده استیل
 • پله استیل اسپریال پانچ با نرده استیل
 • پله استیل با شیشه سکوریت و نرده استیل خم
 • پله استیل پانچ
 • پله استیل اسپایدر متحرک
 • پله استیل با شیشه سکوریت لمینت و نرده استیل خم
 • پله استیل اسپایدر بازو ثابت رنگ کوره ای با نرده استیل
 • پله استیل حول محور با چوب راش
 • پله استیل معلق با نرده استیل خم و کف پله چوبی
 • پله استیل کپسولی با نرده استیل

قیمت اجرای پله استیل به مدل پله و نرده‌ها، ابعاد پله و متریال مورد استفاده بستگی دارد.

ابعاد استاندارد کف پله استیل

پله های استیل با ابعاد مورد نیاز مشتری و متناسب با فضا ساخته می‌شوند. اما ابعاد پله استاندارد (ابعاد هر کف پله) با عرض۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر و البته طول ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر می‌باشد. کف پله های استیل با یکدیگر بین ۱۷ تا ۲۵ سانتیمتر فاصله دارند.

اما در مورد پله های استیل حول محور یا اسپریال شعاع دایره پله گرد هم اهمیت دارد که در صورت استاندارد بودن بین ۱۴۰ تا ۲۲۰ سانتیمتر است.

کیفیت استیل

پله استیل پیش ساخته

پله استیل حول محور

پله استیل

استیل با کیفیت های متفاوتی در بازار وجود دارد. اما بیشترین استفاده در ساخت نرده و پله استیل، از استیل ۳۰۴ و استیل ۲۰۱ می‌شود. کیفیت استیل ۳۰۴ از ۲۰۱ بالاتر است و طبیعتا ساخت پله با استیل ۳۰۴ گران‌تر تمام می‌شود.

اما اگر پله در شرایط ویژه آب و هوایی مثل ویلاهای کنار دریا یا فضای داخلی کارخانه‌ها و یا فضاهای باز، اجرا و نصب شود، بهترین انتخاب استیل ۳۱۶ می‌باشد که مقاومت بسیار خوبی در برابر رطوبت و یا باران های اسیدی دارد.

شیشه و چوب

متریال های دیگری که در ساخت پله های استیل کاربرد دارند، شیشه سکوریت و چوب می‌باشند. شیشه سکوریت به عنوان پله یا حفاظ پله استفاده می‌شود که می تواند روکش لمینت هم داشته باشد. استفاده از شیشه در ساخت حفاظ و پله استیل، باعث شکسته شدن حس سختی فلز استیل شده و فضاهای بازتری را به لحاظ بصری ایجاد می‌کند.

بسیاری از مشتریان سفارش پله استیل که قصد اجرای آن در خانه را دارند، ترجیح می‌دهند از چوب به عنوان پله استفاده کنند تا سرمای فلزی استیل با گرمای ذاتی چوب به تعادل برسد.

هزینه ایاب و ذهاب

معمولا اجرای پله استیل در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول بازدید و اندازه گیری و برآورد هزینه در محل نصب انجام می‌شود و پس از ساخته شدن پله ها در کارگاه به محل نصب برده می‌شود. معمولا متخصصین ساخت پله های استیل، برای اموری مثل بازدید و اندازه گیری هزینه ای به عنوان هزینه ایاب ذهاب یا حق راه دریافت نمی‌کنند چون این موارد از بخش های جدایی ناپذیر و ناگزیر این گونه پروژه های ساختمانی هستند.

هزینه حمل و نقل

هزینه حمل و نقل پله استیل از کارگاه تا محل نصب به عهده مشتری است. بنابراین اگر از متخصصین محلی یا شعاع کوچکتری در اطراف خود کمک بگیرید، در هزینه حمل و نقل صرفه جویی کرده‌اید.

پله استیل پیش ساخته

انواع پله استیل

انواع پله استیل

استیل فاطر  تولید کننده انواع پله استیل,پله استیل گرد,پله استیل مارپیچ,پله استیل حول محور,پله استیل اسپریال,پله استیل مفصلی,پله استیل استخری,پله استیل پیش ساخته,پله استیل دوبلکس با بهترین کیفیت و عادلانه ترین قیمت. پله یکی از اجزای اصلی ساختمان است به همین دلیل در زیبای ساختمان تاثیر گذار است و پله استیل با زیبایی ظاهری و استحکام بسیار بالا بهترین گزینه برای این موضوع است. انواع پله استیل گرد یا مارپیچ و پله اسپریال متناسب با فضای هر ساختمان طراحی و تولید می شود در ساخت پله استیل از پروفیل و لوله های استیل 304 به عنوان ستون و سازه اصلی پله استفاده می شود و از چوب,شیشه و سنگ برای ساخت کف پله ها استفاده می شود نرده های کناری پله استیل نیز می تواند ترکیبی از نرده استیل و شیشه باشد. چند کاربردی بودن استیل این امکان را فراهم می سازد که بتوانیم از آن در زمینه های گوناگون بهره ببریم. یکی از این زمینه ها طراحی و ساخت پله های استیل در محیط های داخلی و خارجی ساختمان است. ایده های نو و خلاقیت طراحان به ساخت طرح های متنوع و تحسین برانگیز در پله های استیل انجامیده است. برخی پله را تنها عامل اتصال طبقات مختلف با یکدیگر می دانند اما در کنار این نگاه برخی دیگر نیز هستند که از ساخت پله به عنوان بهانه ای یرای خلق یک اثر هنری استفاده می کنند. بکارگیری استیل جهت ساخت و خلق این اثر هنری سبب شده است دوام و استقامت پله های برای مقاله با عوامل مخرب مانند رطوبت و آلودگی هوا افزایش یابد.

پله استیل امکان استفاده از طرح هایی را به شما می دهد که در فضای خود صرفه جویی کنید و در عین حال اشکال و رنگ های مورد علاقه خود را روی آن پیاده کنید. نمونه فضایی که می توان از پله استیل استفاده کرد بسیار است اما برای مثال می توان به فضای خارجی باغ ها، حیاط ها، پاسیو و خانه های دوبلکس و مغازه ها اشاره کرد. استفاده از پله استیل در این فضاها به هیچ عنوان به پوشش دهی اضافه یا بایه های محافظتی احتیاج ندارد. رایج ترین شکل پله های استیل در محیط های خارجی طراحی مارپیچ، استیل طرح چوب و طرح پله و نردبان است.

پله های استیل برای طرح های غیر معمول در دکوراسیون نیز استفاده می شود. پله استیل نسبت به پله های قدیمی مانند پله های آهنی و سنگی زیبا تر و ظریف تر است در عین حال استحکام به مراتب بیشتری دارد و با هر بودجه ای هماهنگی دارد و کیفیت آن عالی و تضمین شده است. بسته به سلیقه و نیازتان می توانید طرح پله پیچ استیل را جایگزین پله های سنتی کنید. تلفیق حس گرما و سرما را می توانید در پله های استیل بیابید که پله چوبی سخت و مقاوم به ارمغان آمده است و ظاهری بسیار شکیل و اصیل را با خود همراه دارد. پله استیل انواع و مدل های متفاوتی دارد که با توجه به فضای محل اجرا و دکوراسیون داخلی ساختمان مناسب ترین طرح اتخاب و ساخته می شود. مدل های پله استیل عبارتند از :

 • پله استیل گرد
 • پله استیل پیش ساخته
 • پله استیل حول محور
 • پله پیچ استیل
 • پله استیل دوبلکس
 • پله اکسپوز 

  پله استیل گرد

  پله استیل گرد از یک ستون استیل با قطر 102 سانتیمتر و کف پله های استیل به ابعاد 85 در 45 سانتیمتر و یک ردیف کامل نرده محافظ استیل تشکیل شده است. فاصله پله ها در مدل پله استیل گرد بین 18 تا 22 سانتیمتر است که این فاصله با یک ضربه گیر از پروفیل 20 در 30 میلیمتر پر می شود. قیمت پله استیل بر اساس هر کف پله تعیین می شود هرچه کیفیت متریال به کار رفته در تولید پله بالاتر باشد قیمت پله افزایش می یابد. لازم به ذکر است که مدل پله نیز در تعیین قیمت تاثیر گذار است. پله استیل با طراحی خاص نسبت به پله های پیش ساخته معمولی قیمت بیشتری دارد زیرا ابعاد آن استاندارد نیست و نیاز به ساخت اجزای اختصاصی دارد. ویژگی اصلی پلکان های مارپیچی یا پله های گرد ستون های مرکزی آنها و طراحی جمع و جور است، پله استیل گرد برای استفاده در مکان هایی که محددویت فضا دارند بهترین انتخاب است. شرکت آکات تولید کننده پله های استیل مارپیچی است که با ارائه طرح های متنوع از پله فلزی مارپیچ با انتخاب طیف گسترده ای از متریال ترکیبی چوب، شیشه، آهن و چوب گزینه های طراحی را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که پله های ساخته شده مناسب فضای ساختمان شما باشد .به عنوان مثال، یک پله استیل گرد تجاری یا پله مارپیچی، ممکن است بطور قابل توجهی بزرگتر از یک نمونه در یک خانه باشد، شکل کلی آن در واحد های تجاری از نظر ظاهری متفاوت است . با توجه به الزامات ساختاری مرتبط با پله های مارپیچی ستون مرکزی که از روش اتصال کف به سقف با جوشکاری مستقیم اجرا می شود معمولا از یک فلز مانند فولاد ساخته می شود. کف پله استیل گرد می تواند از چوب، فولاد، شیشه یا سنگ باشد. ساخت گام ها یا کف پله ها در پله های استیل گرد با ستون های فولادی و تیرهای چوبی بیشترین هزینه را دارد، اگر چه استیل ضد زنگ در ترکیب با سنگ یا شیشه طرح منحصر به فردی را ارائه می دهد. در پله های گرد نرده فلزی و چوبی را می توان جایگزین نرده های سنگی قدیمی کرد. امروز در ساخت پله استیل گرد از نرده های شیشه ای برای محافظت افراد در زمان استفاده از آن استفاده می شود.

  پله استیل پیش ساخته

  به دلیل محدویت در زمان برای اجرای پله ها در برخی از پروژه ها استفاده از پله استیل پیش ساخته می تواند به اتمام سریعتر روند تکمیل این پروژها کمک کند. پله استیل پیش ساخته از قطعات مهندسی ساز یک با ابعاد و اندازه های استاندارد در کارخانه یا کارگاه به صورت تولید انبوه ساخته شده است اجرا و نصب می شود. جنس قطعات در این مدل ها از نوع با دوام و مقاوم بوده که به صورت اجزای قابل اتصال با ستفاده از پیچ ها مخصوص که به محکم شدن پاخور ها در محل خود می انجامد. شکل کلی این پله ها ساده و در عین حال کاربردی بوده تا برای نصب آن به کمترین مهارت نیاز باشد. جنس روی کف پله ها معمولا از ورق آجدار آهنی یا آلومینیومی بوده که بر روی یک چهار چوب فلزی به روش جوشکاری فلز متصل شده است. نرده کناره پله استیل پیش ساخته از لوله های استیل ضد زنگ 304 است که با ترکیب چوب یا شیشه پس از نصب کامل پله ها در روی هر کف پله اجرا می شوند. پله استیل پیش ساخته محدودیت ابعاد و طرح دارد از این رو بیشتر برای استفاده در ساختمان های مسکونی با ابعاد کوچک و متوسط مناسب هستند.

  پله استیل پیچ

  یکی از جنبه های مهم در استفاده از پله های پیچ افزایش زیبایی به فضای داخلی ساختمان وسهولت در تردد افراد بین دو طبقه است. پله استیل پیچ با توجه به نمای کلی دکوراسیون داخلی ساختمان طراحی و ساخته می شود. ابعاد این مدل پله ها بسته به فضا و شکل ظاهری انتخاب شده توسط خریدار قابل تغییر است اما یک اندازه حداقلی که در ابعاد 180 در 180 سانتیمتر است باید در اجرای آن رعایت شود. زاویه چرخش پله استیل پیچ عمودی بسته به ارتفاع کف تا سقف ساختمان و شعاع موجود برای گردش پاگرد ها متفاوت است. جنس اصلی بدنه این محصول معمولا از فولاد ضد زنگ یا آهن رنگ شده به روش الکترواستاتیک است. شکل ستون ها در پله استیل پیچ می تواند گرد یا چهار گوش باشد که به صورت صاف یا منحنی اجرا می شود. تعداد کف پله بسته به شیب و ارتفاع کار در فاصله بین 18 تا 22 سانتیمتر تغییر می کند. جنس پاخور کف پله در این مدل معمولا چوب تقویت شده ضد رطوبت است که ضخامت آن بین 5 تا 8 سانتیمتر است. برای ساخت نرده ها نیز در پله پیچ می توان از نواری ضخیم با جنس استیل یا یک دیواره افقی و عمودی از لوله و پروفیل استیل استفاده کرد.

  پله استیل دوبلکس

  طراحان ساختمان های دوبلکس به زیبایی پله های ارتباط دهنده بین دو طبقه اهمیت می دهند به طوری که این مورد در دکوراسیون داخلی ساختمان تاثیر گذار است. از طرف دیگر فضای محدود باعث شده است انتخاب یک روش کار آمد برای ساخت راه پله ای ایمن که کمترین فضا را شغال کند ساختمان سازان را به سمت استفاده از پله های استیل هدایت کرده است. پله استیل دوبلکس با در نظر گرفتن تمام موارد گفته شده در شرکت آکات طراحی و تولید شده است و می تواند برای اجرا در هر ارتفاعی با هماهنگی کامل اجزای داخلی ساختمان شما ساخته و اجرا شود. پله استیل دوبلکس چه به صورت ساده یعنی با شاسی شمیشری فلزی باشد یا با اسکلت عمودی و پله های گرد ساخته شود از ایمنی و زیبایی بسیار بالایی بهره می برد. در مجموعه تمام انواع پله های استیل نسبت به پله های قدیمی مانند پله های چوبی، پله های بتونی و پله های آهنی از نظر زیبایی و استحکام بهتر بوده و قیمت مقرون به صرفی تر دارند. در ادامه این مقاله به معرفی مدل های دیگر راه پله های رایج در صنعت دکوراتیو ساختمان می پردازیم.

  با استل فاطر همراه باشید.

میزاستیل

جلومبلی فلزی

جلومبلی فلزی و میز عسلی مبلمان جزء لاینفک مدل های چیدمان مبل در منازل می باشد. در واقع می توان گفت میز جلومبلی فلزی و عسلی یکی از صمیمی ترین و دوست داشتنی ترین لوازم کنار مبلمان محسوب می شود.

بعد از خرید یک دست مبل شیک و جدید از شرکت رویال مبل، تهیه جلومبلی فلزی مد نظرتان را هم به ما بسپارید. از آنجایی که هر جلو مبلی فلزی مناسب خانه و مبلمان شما نیست پس باید با در نظر گرفتن اصول انتخاب این میزهای پرکاربرد، یک مدل جلومبلی فلزی شیک خریداری کنید.

جلومبلی فلزی کد M 36، محصولی مدرن از شرکت رویال مبل و از سری اکسسوری های مبلمان راحتی است. سبک میز جلو مبلی فلزی M 36 ترکیب فلز و چوب – جلومبلی فلزی و میز عسلی مبلمان جزء لاینفک مدل های چیدمان مبل در منازل می باشد. در واقع می توان گفت میز جلومبلی فلزی و عسلی یکی از صمیمی ترین و دوست داشتنی ترین لوازم کنار مبلمان محسوب می شود.

بعد از خرید یک دست مبل شیک و جدید از شرکت رویال مبل، تهیه جلومبلی فلزی مد نظرتان را هم به ما بسپارید. از آنجایی که هر جلو مبلی فلزی مناسب خانه و مبلمان شما نیست پس باید با در نظر گرفتن اصول انتخاب این میزهای پرکاربرد، یک مدل جلومبلی فلزی شیک خریداری کنید.

جلومبلی فلزی کد M 36، محصولی مدرن از شرکت رویال مبل و از سری اکسسوری های مبلمان راحتی است. سبک میز جلو مبلی فلزی M 36 ترکیب فلز و چوب – فلز و شیشه یا فلز و سنگ است که با طرح هندسی خاص آن، زیبایی منحصر به فردی به مبلمان منزل شما می دهد.

در دیواره و پایه های میز از فلز آبکاری شده استفاده شده است که طرحی کاملا مدرن به منزل شما می دهد.

جلومبلی فلزی کد M 36 به شکل مستطیل قابل سفارش است. این مدل، دو عدد میز عسلی ست نیز دارد که کاملا زیر همدیگر قرار می گیرند.

جنس چوب بکار رفته در این میز، MDF وکیوم است که در رنگ فندقی عرضه می گردد. بخش فلزی میز و عسلی ها نیز به سه رنگ مشکی، نقره ای و طلایی قابل سفارش است.
نحوه سفارش جلو مبلی فلزی کد M 36 :

برای سفارش این محصول کافیست از طریق دکمه “افزودن به سبد خرید” محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید و پس از طی کردن فرایند خرید، بصورت آنلاین محصول را خریداری نمایید. پس از سفارش این محصول، کارشناسان ما، شما را برای انتخاب رنگ چوب مورد نظرتان راهنمایی خواهند کرد.فلز و شیشه یا فلز و سنگ است که با طرح هندسی خاص آن، زیبایی منحصر به فردی به مبلمان منزل شما می دهد.

در دیواره و پایه های میز از فلز آبکاری شده استفاده شده است که طرحی کاملا مدرن به منزل شما می دهد.

جلومبلی فلزی کد M 36 به شکل مستطیل قابل سفارش است. این مدل، دو عدد میز عسلی ست نیز دارد که کاملا زیر همدیگر قرار می گیرند.

جنس چوب بکار رفته در این میز، MDF وکیوم است که در رنگ فندقی عرضه می گردد. بخش فلزی میز و عسلی ها نیز به سه رنگ مشکی، نقره ای و طلایی قابل سفارش است.
نحوه سفارش جلو مبلی فلزی کد M 36 :

برای سفارش این محصول کافیست از طریق دکمه “افزودن به سبد خرید” محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید و پس از طی کردن فرایند خرید، بصورت آنلاین محصول را خریداری نمایید. پس از سفارش این محصول، کارشناسان ما، شما را برای انتخاب رنگ چوب مورد نظرتان راهنمایی خواهند کرد.

میز جلومبلی

امروزی بهتر است از میز جلومبلی های چند تکه استفاده کنیم. نمونه ای جلومبلی 5 تکه در تصویر زیر نشان داده شده است.

میز جلومبلی

 

میز عسلی و جلو مبلی پنج تکه دارای طرحی خاص و متفاوت است. اگر طرفدار طرح های متفاوت و خاص هستید این میز برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

میز جلو مبلی تکمیل کننده زیبایی مبلمان اتاق نشینمن خانه شماست .بعد از خرید یک دست مبل شیک و جدید دغدغه های انتخاب و خرید میز جلومبلی مناسب آغاز می شود. از آنجایی که هر میز جلو مبلی مناسب خانه و مبلمان شما نیست پس با در نظر گرفتن اصول انتخاب این میزهای پرکاربرد، یک میز جلو مبلی شیک خریداری کنید.

میزهای چوبی از قدیم یکی از سبک های پرطرفدار میزهای جلومبلی و عسلی بوده اند . گرمایی که این دسته از میزها به فضا می بخشند زیبایی دکوراسیون داخلی را چندبرابر می کند شما می توانید برای جلو مبلی خود این میزها را تهیه کنید و با خیال راحت تا مدت های طولانی از آن ها استفاده کنید چرا که این مبل ها به لحاظ ظاهر ساده هیچگاه از چشم نمی افتند.

میز های چند تکه علاوه بر زیبایی و جلوه ای مدرن پذیرایی را نیز آسان می کند.

پله استیل

قیمت پله استیل حول محور

امروزه استفاده مردم از پله های گرد و حول محور نسبت به گذشته افزایش یافته است
شرکت های بسیاری به تولید پله استیل گرد و حول محور پرداخته اند اما شرکت استیل فاطر یکی از بزرگترین تولید کنندگان پله استیل است
که در تولیدات خود از متریالی با بالا ترین کیفیت استفاده می کند
ما در این مقاله قصد داریم به بررسی قیمت پله استیل حول محور بپردازیم اما قبل از ان بهتر است بدانیم پله استیل حول محور چه کاربرد های دارد و بیشتر در چه مکان هایی از این نوع پله استفاده می شود

پله استیل حول محور

پله استیل حول محور به صورت مارپیچ ساخته می شود همان طور که از نامش پیداست شکل این نوع پله به گونه ای اسنت که یک ستون در وسط قرار می گیرد و پله ها حول ان ستون به صورت کمارپیچ ساخته می شوند
این پله به دلیل نمای زیبایی که دارد بین مردم محبوب است
این پله در جنس های مختلفی از نوع شیشه ، چوب ، استیل و یا ترکیبی از این ها ساخته می شود
که شما بر حسب نیاز خود می توانید جنس ان را تعین کنید که ترکیب شیشه و استیل ان به دلیل مقاوت و استحکام بالایی که دراد طرفداران بسیاری دارد
پله استیل حول محور نسبت به سایر پله ها فضای کمتری را اشغال خواهد کرد
پس اگر شما کمبود جا دارید می توانید از این نوع پله استفاده کنید

کاربرد های پله اسنتیل حول محور

پله استیل حول محور کاربرد های بسیاری دارد که در این بخش به بررسی کاربرد های ان خواهیم پرداخت
از این نوع پله به دلیل جلوه و نمای زیبایی که دارد بیشتر در منازل دوبلکس استفاده می کنند
که شما می توانید بر حسب دکوراسیون داخلی خود جنس ان را تعین کنید
از دیگر کاربرد های پله استیل حول محور در بعضی از رستوران ها ، کافی شاپ ها و هچنین بغضی از فروشگاه ها است
قیمت پله ااستیل حول محور
قیمت پله استیل حول محور به چند عامل بستگی دارد و نمی توان قیمت مشخصی برای ان گفت
نمی توان قیمت مشخصی برای پله استیل حول محور گفت زیرا قیمت ان به چند عامل بستگی د ارد از جمله :
اندازه و اببعاد پله
متریال بکار رفته در ساخت پله ، نرده ها و کف ان
نوع و جنس پله ( شیشه ، چوب ، استیل )
تعداد پله های ساخته شده
اتصالات بکار رفته
عواملی که در بالا نام بردیم در قیمت پله تاثیر گذار است اما موارد دیگری نیز وجود دارد مانند : عزینه حمل و نقل پله ، هزینه نصب پله ، دستمزد کارگر ها و ….
بسیاری از شما در ساخت پله عجله دارید و می خواهید که در کوتاهترین زمان پله خود را تحویل بگیرید
شرکت استیل فاطر ساخت انواع مختلف پله را در کمترین زمان ، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام خواهد داد

میزاستیل

جلو مبلی عسلی | تولید جلو مبلی

پخش جلومبلی و عسلی،تولید پخش و فروش عمده میز جلومبلی و عسلی در تهران و ارسال به سراسر ایران. مجموعه تولیدی ارغوان چوب بزرگترین مرکز پخش جلومبلی و عسلی در تهران. اگر به دنبال خرید میز جلو مبلی و عسلی جدید و ارزان قیمت و با کیفیت هستید. برند استیل فاطر بهترین انتخاب برای شماست. بزرگترین مرکز پخش جلومبلی و عسلی با بازار فروش سراسر کشور و صادرات. تولید انواع میز های جلومبلی و عسلی ام دی اف،چوبی،پلیمری،شیشه ای،تاشو،کمجا،کلاسیک،چمدانی،معرق و… . اگر برای فروشگاه خود به دنبال یک تامین کننده مطمئن می باشید نگین چوب بهترین گزینه برای شماست.

تولید و پخش جلومبلی و عسلی تنها قسمتی از فعالیت های شرکت استیل فاطر می باشد. شما علاوه بر خرید میز جلومبلی و عسلی می توانید سایر نیاز های فروشگاه خود را نیز تامین نماید. تولید و پخش انواع میز تلفن جدید و ارزان،انواع میز تلویزیون،انواع میز خاطره،انواع میز گزامافون،انواع ویترین و چاکفشی و همچنین آینه و کنسول سایر فعالیت های برند نگین چوب می باشد. شما با انتخاب این برند علاوه بر خرید جلو مبلی و عسلی می توانید سایر نیاز های خود را نیز رفع نمایید.

بعد از انتخاب فرم مناسب نوبت به انتخاب اندازه می رسد.ارتفاع میزجلو مبلی معمولا استاندارد و مشخص می باشد.سطح میز بطور کلی حدود ۵ سانتی متر بالاتر از ارتفاع مبلمان کناری خود می باشد.میزجلومبلی در حالت عادی ۴۰ تا ۴۵ سانتی متر ارتفاع دارد ولی اگر ارتفاع مبل شما بیشتر است از میزجلو مبل بزرگتری استفاده کنید.

نکته بعدی در خرید میز هدف استفاده از آن در دکوراسیون داخلی منزلتان است,آیا میزجلومبلی برای شما استفاده تزیینی دارد و یا واقعا قصد استفاده کاربردی از آنرا دارید.هدف استفاده می تواند در انتخاب نوع میز موثر باشد.

میزجلومبلی دارای تنوع در متریال بوده و معمول ترین متریال برای آن چوب است.چوب مورد استفاده در میزجلو مبل از انواع چوب راش,گردو,افرا,بلوط و …می باشد.البته فلز,شیشه و استیل نیز از سایر متریال است که در تولید میزجلومبل می توان از آن استفاده کرد.معمولا از این میز در فضای نشیمن یا پذیرایی منازل استفاده می شود و مانند دیگر مبلمان دارای تنوع زیادی است.بهتر است در خانه ای با دکوراسیون مدرن از میز جلومبل مدرن و در منازل کلاسیک از میز کلاسیک استفاده کنید.قطعا میزکلاسیک بدلیل منبت کاری انجام شده روی چوب که هنر دست است نسبت به میز مدرن گرانتر می باشد.

علاوه بر دو سبک مدرن و کلاسیک در دکوراسیون سبک دیگری نیز وجود دارد به نام سبک روستیک که بیشتر از این سبک در خانه باغها و یا ویلاها استفاده می شود.این سبک در واقع همان سبک ساده و روستایی می باشد و تمامی متریال در این سبک از چوب می باشد.میزجلومبل به سبک روستیک ظاهری روستایی و قدیمی دارد.درست است که متریال این سبک مانند مبلمان به سبک کلاسیک از چوب است اما الگوهای ساده تری نسبت به مبل کلاسیک دارد.

پخش جلومبلی و عسلی،تولید پخش و فروش عمده

آیا شما هم یکی از فروشگاه داران و یا مراکز پخش محلی هستید؟ حتما همیشه به این فکر بوده اید که محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناسب دریافت نمایید. همچنین امکان سفارش محصول در تمامی ایام سال نیز بسیار مهم می باشد. برخی از شرکت های پخش جلومبلی به دلیل ضعف در تولید و یا واسطه گری توانایی ساپورت کامل مشتریان خود را ندارند. مزایای خرید از استیل فاطر را برای شما بیان می نماییم.

 1. محصولات و مدل های به روز و متنوع هماهنگ با بازار و درخواست مشتریان
 2. استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا جهت ساخت محصولات با کیفیت
 3. تولید بسیار بالا که سبب می شود شما در هر زمانی بتوانید محصول مورد
  نیاز خود را خریداری نمایید.
 4. قیمت های بسیار مناسب و ارزان که به دلیل تولید بالای محصولات می باشد
 5. پخش جلومبلی و عسلی به صورت سراسری در تمام نقاط کشور
 6. ارسال محصولات در کمترین زمان ممکن بلافاصله بعد از ثبت سفارش و خرید